Het voortgezet onderwijs

Het collège (onderbouw)

Het collège (6ème t/m 3ème) is de onderbouw van het voortgezet onderwijs en duurt in Frankrijk vier jaar (start in groep 8). De leerlingen krijgen in het collège zes uur per week Nederlandstalig onderwijs; vier uur Nederlandse taal- en letterkunde en twee uur aardrijkskunde en geschiedenis.

Nederlandse taal- en letterkunde

Het voortgezet onderwijs begint in Frankrijk één jaar eerder dan in Nederland en België. In het eerste jaar van het collège, de 6ème, wordt verder gewerkt uit Taal Actief groep 8.

In de 5ème wordt gestart met de methode 'Nieuw Nederlands'. Nieuw Nederlands is een multimediale methode die volledig aansluit op de laatste eisen van het Nederlandse onderwijs.

De leerlingen volgen het programma in de 5ème en 4ème op havo/vwo niveau en in de 3ème op vwo niveau.

De lessen uit het Leerboek Nieuw Nederlands bevatten actuele teksten en worden verlevendigd met luister- en videofragmenten. De leerlingen oefenen in het activiteitenboek en hebben daarnaast een eigen account voor online extra oefenmateriaal en verdiepingsstof.

Naast de methodelessen wordt er extra aandacht besteed aan lezen en jeugdliteratuur. De leerlingen lezen de Vroege Lijster, maken een fictiedossier met boekverslagen en keuzeopdrachten en presenteren het Zomerdossier.

Geschiedenis en aardrijkskunde

Voor geschiedenis worden de lesboeken van 'Feniks' gebruikt en voor aardrijkskunde wordt door de leerkracht zelf lesmateriaal samengesteld.

Naast de twee lesuren geschiedenis / aardrijkskunde per week die door de Nederlandse afdeling worden gegeven, krijgen de leerlingen ook van de Franse school twee lesuren in dit vak.

Op het programma staat de geschiedenis van de Oudheid tot het heden. Samen met de Franse leerkrachten wordt bepaald welke onderwerpen in het Nederlands en welke in de Frans taal worden gegeven. Bij aardrijkskunde gaat het bijvoorbeeld om onderwerpen als demografische groei, verdeling van arm en rijk in de wereld, geografische mobiliteit en de Europese Unie.

Examen Brevet

Als afsluiting van het collège wordt examen gedaan voor het “Diplôme National du Brevet” (DNB). De leerlingen van de Nederlandse afdeling leggen het examen af voor het DNB à Option Internationale.

Het Lycée (bovenbouw)

Het Lycée (2nd t/m Terminale) is de bovenbouw van het voorgezet onderwijs en duurt drie jaar. De leerlingen krijgen in het Lycée acht uur Nederlandstalig onderwijs per week; vier uur Nederlandse taal- en letterkunde en vier uur geschiedenis en aardrijkskunde.

Nederlandse Taal en letterkunde

In de bovenbouw maakt onze school gebruik van de lesboeken van 'Talent' voor het vwo. Daarnaast maken we gebruik van 'Dautzenberg Literatuur' voor de literatuurgeschiedenis en het leesdossier.

De leerlingen lezen in de 2nd vijf romans, zes in de Première rond één zelfgekozen thema en zes in de Terminale van een of twee zelfgekozen auteurs.

Aardrijkskunde en geschiedenis

Voor geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de methode Feniks en voor aardrijkskunde van Wereldwijs (2e fase).

Naast de vier lesuren geschiedenis / aardrijkskunde per week die door de Nederlandse afdeling worden gegeven, krijgen de leerlingen van de Franse school ook twee lesuren in dit vak in de Franse taal.

In de bovenbouw wordt in grote lijnen het onderbouwprogramma herhaald, al worden hier en daar de accenten anders gelegd. Zo komt in de Terminale de geschiedenis van België en Nederland na 1945 uitgebreid aan bod. Voor aardrijkskunde wordt meer het accent gelegd op het leggen van geografische dwarsverbanden, het verklaren van lange termijn ontwikkelingen en op het vormen van een eigen mening over ingrijpen in de natuur.


Eindexamen

Aan het einde van het Lycée wordt examen gedaan in de gekozen vakken voor het Franse baccalauréat en in de vakken Nederlandse taal- en letterkunde en aardrijkskunde/ geschiedenis. De Nederlandse inspectie reikt voor de Nederlandstalige vakken een verklaring uit van gelijkstelling met het vwo diploma.

De leerlingen verkrijgen zo het einddiploma, Option International du Baccalauréat (OIB) dat toegang geeft tot hogescholen en universiteiten in Frankrijk, Nederland, België en vele landen daarbuiten.